Η Εταιρεία χρηματοδοτήθηκε

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

HealthCare Business
Awards 2016

Στην Κατηγορία Ποιότητα Υπηρεσιών

HealthCare Business
Awards 2016

Στην Κατηγορία Ψηφιακές Εφαρμογές

ISO 15189:2012

Πολιτική της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών της με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και με συμμόρφωση στο πρότυπο Διαπίστευσης του Εργαστηρίου και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.

Συνεργασίες

Οι επιτυχημένες συνεργασίες βασίζονται στην παροχή σταθερά υψηλής ποιότητας διαγνωστικών υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την έμφαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών

Το Προσωπικό

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους ιατρούς παθολογοανατόμους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο της παθολογικής ανατομικής βιολόγους, τεχνολόγους και γραμματείς

Έγκυρα και έγκαιρα!

Turnaround Time [TaT]) της ιστολογικής εξέτασης
Μικρό δείγμα 2-3 εργάσιμες
Μεσαίο δείγμα 2-3 εργάσιμες
Μεγάλο δείγμα 3-4 εργάσιμες
Ταχεία Βιοψία 20’ της ώρα