Χρόνος Διεκπεραίωσης (Turnaround Time [TaT]) της ιστολογικής εξέτασης

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ορίζει ως χρόνο διεκπεραίωσης της ιστολογικής εξέτασης τον χρόνο που μεσολαβεί από την παραλαβή του δείγματος στο εργαστήριο έως την έγκριση του τελικού πορίσματος από τον παθολογοανατόμο.

Για την κατηγοριοποίηση των δειγμάτων σε σχέση με τον χρόνο διεκπεραίωσης η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ έχει ορίσει ως στόχους τα εξής:

  • i. Μικρό δείγμα (TaT 2-3 εργάσιμες ημέρες)
  • ii. Μεσαίο δείγμα (TaT 2-3 εργάσιμες ημέρες)
  • iii. Μεγάλο δείγμα (TaT 3-4 εργάσιμες ημέρες)
  • iv. Ταχεία Βιοψία (TaT 20’ της ώρας ανά ταχεία βιοψία)

Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται οποιαδήποτε ημέρα (πλην Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών). Το εργαστήριο της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ μπορεί να παραλάβει δείγματα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, ωστόσο, τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι αργίες δεν θεωρούνται εργάσιμες ημέρες.

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ δηλώνει ωστόσο ότι δεν είναι σε θέση να παρέχει καμία εγγύηση, εξασφάλιση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) σε σχέση με την τήρηση των χρόνων διεκπεραίωσης για κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο ότι πρώτιστο μέλημα της Ιστοδιερευνητική είναι η με επιστημονική επάρκεια κατά το δυνατόν τεκμηρίωση των εξετάσεων και ενώ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των χρόνων διεκπεραίωσης που προαναφέρθηκαν οι παθολογοανατόμοι της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ μπορεί να κρίνουν απαραίτητο ότι ορισμένα δείγματα θα πρέπει να παραπεμφθούν για επιπλέον επικουρικές εξετάσεις, όπως ιστοχημεία, ανοσοϊστοχημεία ή μοριακή διάγνωση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης θα επεκταθεί πέρα από τον σκοπούμενο χρόνο ολοκλήρωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα είναι στη διάθεση του παραπέμποντα κλινικού ιατρού μια αρχική έκθεση, με σαφή αναφορά ότι έχουν ζητηθεί περαιτέρω εξετάσεις/αναλύσεις.