Αντισώματα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Calcitonin Ventana BenchMark XT Autostainer
Calretinin Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD20cy Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CD31 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CD34 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CD56 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD68 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CD79a Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CEA Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
c-erbB-2 Ventana BenchMark XT Autostainer*
Chromogranin A Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CK (AE1/AE3) Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CK 20 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CK 5/6 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CK 7 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CK HMW (34bE12) Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
Desmin Ventana BenchMark XT Autostainer*
EMA Ventana BenchMark XT Autostainer*
ER Ventana BenchMark XT Autostainer*
HCG (beta) Ventana BenchMark XT Autostainer*
IgA Ventana BenchMark XT Autostainer*
IgG Ventana BenchMark XT Autostainer*
IgM Ventana BenchMark XT Autostainer*
Ki-67 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD45 (LCA) Ventana BenchMark XT Autostainer*
Melanoma Coctail Ventana BenchMark XT Autostainer*
HMB45 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
NSE Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
p63 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
PgR Ventana BenchMark XT Autostainer*
PSA Ventana BenchMark XT Autostainer*
PSAP Ventana BenchMark XT Autostainer*
SMA Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
SMMHC Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
Synaptophysin Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
Thyroglobulin Ventana BenchMark XT Autostainer*
TTF-1 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
WT1 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
AFP Ventana BenchMark XT Autostainer*
bcl-2 Ventana BenchMark XT Autostainer*
bcl-6 Ventana BenchMark XT Autostainer*
c-kit Ventana BenchMark XT Autostainer*
CA 19-9 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CA 125 Ventana BenchMark XT Autostainer*
Caldesmon Ventana BenchMark XT Autostainer*
CA IX Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD10 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CD138 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CD15 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD1a Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD21 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD23 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CD3 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CD30 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD4 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD43 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD44 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD5 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CD57 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD8 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CD99 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CDX2 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CK 19 Ventana BenchMark XT Autostainer*
CyclinD1 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
CK 8/18 Ventana BenchMark XT Autostainer*
E-cadherin Ventana BenchMark XT Autostainer*
ESA Ventana BenchMark XT Autostainer*
GATA-3 Ventana BenchMark XT Autostainer*
Hepatocyte Ventana BenchMark XT Autostainer*
Inhibin Ventana BenchMark XT Autostainer*
Kappa light chain Ventana BenchMark XT Autostainer*
Lambda light chain Ventana BenchMark XT Autostainer*
Mast Cell Tryptase Ventana BenchMark XT Autostainer*
MOC-31 Ventana BenchMark XT Autostainer*
MSA Ventana BenchMark XT Autostainer*
MUM1 Ventana BenchMark XT Autostainer*
Myeloperoxidase Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
MyoD1 Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*
Myogenin Ventana BenchMark XT Autostainer*
NKX3.1 Ventana BenchMark XT Autostainer*
P504S Ventana BenchMark XT Autostainer*
p53 Ventana BenchMark XT Autostainer*
PAX8 Ventana BenchMark XT Autostainer*
PLAP Ventana BenchMark XT Autostainer*
S100 Ventana BenchMark XT Autostainer*
TdT Ventana BenchMark XT Autostainer*
Vimentin Ventana BenchMark XT Autostainer* & Leica BOND-MAX Autostainer*