Παραπομπή Δείγματος

Συλλογή και Διαχείριση Δειγμάτων

Όλα τα δείγματα που υποβάλλονται για εξέταση συνοδεύονται απαραίτητα από ένα Παραπεμπτικό Σημείωμα το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί το Αίτημα για την εξέταση του δείγματος.

Όλα τα δοχεία (περιέκτες), τα αντικειμενοφόρα πλακίδια ή οι κύβοι παραφίνης που υποβάλλονται για εξέταση πρέπει να σημαίνονται με στοιχεία που να διασφαλίζουν την ταυτοποίηση τους

Παραπεμπτικό Σημείωμα

Για τη συμμόρφωση με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες σε ΟΛΑ τα παραπεμπτικά σημειώματα:

 • Επώνυμο Ασθενούς
 • Όνομα Ασθενούς
 • Αριθμός Εισαγωγής Νοσοκομείου/Κλινικής
 • Ημερομηνία Γέννησης (Πλήρης)
 • ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ
 • Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας Ασθενούς
 • Επιθυμία ή μη αποστολής και τρόπος αποστολής αντιγράφου των πορισμάτων
 • Είδος Αιτούμενης Εξέτασης
 • Προέλευση / Είδος Δείγματος
 • Συνολικός αριθμός περιεκτών / δοχείων που απαρτίζουν το περιστατικό
 • Ημερομηνία και Ώρα της Συλλογής του Δείγματος
 • Κλινικά Στοιχεία / Είδος Εξέτασης που Ζητείται
 • Όνομα, Επώνυμο και Υπογραφή Παραπέμποντα Ιατρού.

Τα παραπεμπτικά σημειώματα είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και ευκρίνεια.

Ελλιπή ή δυσανάγνωστα παραπεμπτικά σημειώματα ενδεχόμενα να οδηγήσουν σε σφάλματα και καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Είναι επίσης σημαντική η παροχή όλων των σχετικών κλινικών δεδομένων και του ιστορικού προκειμένου να παραχθεί η ακριβής γνωμάτευση και οι συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση του ασθενή.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΠΕΜΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΕΜΦΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ιστολογικά Δείγματα

Αμέσως μετά τη λήψη, το δείγμα ιστού του ασθενούς θα πρέπει να τοποθετείται στο εσωτερικό ενός περιέκτη κατάλληλου μεγέθους (που να περιέχει ουδέτερα ρυθμισμένη φορμόλη 10%) για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στο δείγμα. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει κλείσει καλά για την αποφυγή διαρροών κατά τη μεταφορά. Δεν είναι απαραίτητη η ψύξη του δείγματος, εφόσον είναι τοποθετημένο σε φορμόλη. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το κατάλληλο μέγεθος περιέκτη και ότι το δείγμα είναι πλήρως βυθισμένο σε φορμόλη. Τα μακροσκοπικά δείγματα, απορρίπτονται δέκα ημέρες μετά από την έκδοση του πορίσματος της εξέτασης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η διακράτηση του μακροσκοπικού υλικού απαιτείται έγγραφη ενημέρωση του εργαστηρίου από τον αιτούντα πριν από την απόρριψη του.

Συγκεκριμένες επικουρικές εξετάσεις είναι δυνατόν να διενεργηθούν στο υλικό αρχείου κύβων παραφίνης (Blocks) το οποίο διατηρείται επί μια 10ετία.

Επείγοντα Δείγματα

Για κάθε αποτέλεσμα επείγουσας φύσης μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στο εργαστήριο μετά από συμφωνία. Για αποτελέσματα που επείγουν, είναι σημαντικό αυτό να σημειωθεί στο παραπεμπτικό σημείωμα, καθώς και να υπάρξει επικοινωνία με τους ιατρικούς γραμματείς της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ.

Βεβαιωθείτε ότι τα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας του παραπέμποντα κλινικού ιατρού καταγράφονται στο παραπεμπτικό σημείωμα έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Διακίνηση και Συσκευασία Δειγμάτων

Η διακίνηση και συσκευασία των δειγμάτων που προορίζονται για παθολογοανατομική εξέταση καθορίζεται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Κάθε δείγμα που πρόκειται να μεταφερθεί στην ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ για διαγνωστικούς σκοπούς πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τη συσκευασία:

 • Να αποτελείται από τρία μέρη: α) ένα κύριο στεγανό δοχείο, β) μια δευτερεύουσα στεγανή συσκευασία και γ) μια εξωτερική συσκευασία επαρκούς αντοχής για τον όγκο, τη μάζα του και τη σκοπούμενη χρήση και με μία τουλάχιστο επιφάνεια με ελάχιστες διαστάσεις 100mmΧ100mm.
 • Αν μεταφέρονται υγρά, να υπάρχει απορροφητικό υλικό σε επαρκή ποσότητα για να απορροφά το περιεχόμενο που βρίσκεται μεταξύ του κύριου δοχείου και της δευτερεύουσας συσκευασίας.
 • Εφόσον πολλαπλά, εύθραυστα, κύρια δοχεία τοποθετούνται σε μία μόνη δευτερεύουσα συσκευασία, αυτά πρέπει να τυλίγονται το καθένα ξεχωριστά, είτε να χωρίζονται, ώστε να παρεμποδίζεται η επαφή τους.