Πολιτική Αρχών Ηθικής Δεοντολογίας

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ έχει θεσπίσει και τηρεί απαρέγκλιτα κανόνες ηθικής δεοντολογίας οι οποίοι αναγνωρίζονται, υποστηρίζονται και τηρούνται από τη Διοίκηση, το Ιατρικό, το Επιστημονικό και το Τεχνικό προσωπικό του. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν καταγραφή των βασικών αρχών και αξιών που πρέπει να χαρακτηρίζουν όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας. Αναλυτικά οι κανόνες ηθικής δεοντολογίας που έχουν θεσπιστεί και τηρούνται από το Εργαστήριο είναι οι ακόλουθοι:

• Οι χρήστες των υπηρεσιών του Εργαστηρίου (ή πιο απλά χρήστες) πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις που απορρέουν από το φύλο, τη φυλή ή την οικονομική τους κατάσταση.

• Η συλλογή ιατρικών πληροφοριών πρέπει να γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και να περιορίζεται στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση των αναλύσεων/εξετάσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ασφάλεια του προσωπικού.

• Οι χρήστες των υπηρεσιών του Εργαστηρίου πρέπει να ενημερώνονται για το λόγο για τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά τους δεδομένα.

• Πριν από την παραλαβή δείγματος για ανάλυση/εξέταση πρέπει να προηγείται ενημέρωση του χρήστη για τον τρόπο που αυτή θα πραγματοποιηθεί και για την κλινική σημασία της. Σε καταστάσεις ανάγκης όπου απαιτείται ευρύτερος από τον παραγγελθέντα έλεγχο του υλικού και δεν μπορεί να ληφθεί η συγκατάθεση του χρήστη των υπηρεσιών του Εργαστηρίου πρέπει να πραγματοποιούνται οι ενέργειες εκείνες που διασφαλίζουν καλύτερα το συμφέρον χρήστη.

• Δείγματα που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για ανάλυση/εξέταση από το Ιατρικό προσωπικό του Εργαστηρίου, πρέπει να απορρίπτονται αφού όμως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια διευθέτησης του αιτίου που δημιουργεί το πρόβλημα και εφόσον αυτό είναι δυνατό.

• Η διενέργεια των αναλύσεων/εξετάσεων πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με Διεθνώς αποδεκτές μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται στηριζόμενες σε κανόνες και αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής, ενώ τα προκύπτοντα αποτελέσματα δεν παραποιούνται ή αλλοιώνονται κατά τον οποιοδήποτε τρόπο.

• Το εργαστήριο συμπληρωματικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων έχει την ευθύνη και για την ερμηνεία της ανάλυσης/εξέτασης προς όφελος των συμφερόντων των χρηστών των υπηρεσιών,

• Η χρήση δειγμάτων για αναλύσεις/εξετάσεις που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη των υπηρεσιών του Εργαστηρίου π.χ. για ερευνητικούς λόγους, μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχει δοθεί πρώτα η συγκατάθεση του. Σε αντίθετη περίπτωση ο χειρισμός των δειγμάτων πρέπει να είναι ανώνυμος,

• Ο χειρισμός και η μετάδοση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων/εξετάσεων των χρηστών των υπηρεσιών του Εργαστηρίου πρέπει να γίνεται με τρόπο εμπιστευτικό, και από εξουσιοδοτημένο πάντοτε προσωπικό. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα μπορεί να υπάρχει μόνο εφόσον συγκατατεθεί ο χρήστης ή το επιβάλλουν Νομικές Αποφάσεις.

• Τα αποτελέσματα κρισίμων αναλύσεων/εξετάσεων, δεν κοινοποιούνται στον χρήστη αν πρώτα δεν έχει εξασφαλιστεί η παροχή υποστήριξης και συμβουλών από ειδικευμένο Ιατρικό προσωπικό του Εργαστηρίου.

• Ο χειρισμός των αποτελεσμάτων των χρηστών για επιδημιολογική, δημογραφική ή άλλη στατιστική ανάλυση πρέπει να γίνεται πάντοτε ανώνυμα.

• Η τήρηση της ιατρικής πληροφορίας και των αποτελεσμάτων που τη συνοδεύουν, πρέπει να γίνεται πάντοτε με τρόπο που διασφαλίζει την ελεγχόμενη πρόσβαση από εξουσιοδοτημένο μόνο προσωπικό.

Τέλος το Εργαστήριο πρέπει να αποφεύγει κάθε είδους οικονομικό διακανονισμό που θα υποβάθμιζε την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα του και την εμπλοκή του σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων του με τρίτους.