Κατηγοριοποίηση και Τιμολόγηση

Η Κατηγοριοποίηση και η Τιμολόγηση της παθολογοανατομικής εξέτασης για κάθε περιστατικό υπόκεινται σε μια σειρά από παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ.

Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Το μέγεθος των χειρουργικών δειγμάτων που αφαιρέθηκαν από τους χειρουργούς
 • Τον αριθμό των βιοψιών που ελήφθησαν από τους παραπέμποντες ιατρούς
 • Το είδος και τον αριθμό των επικουρικών εξετάσεων που απαιτούνται για την διάγνωση και παραγγέλονται από τον διαγνώστη παθολογοανατόμο.

Ως εκ τούτου, το αρχικά εκτιμώμενο κόστος για την εξέταση δείγματος που αφαιρέθηκε με την ίδια χειρουργική ή βιοπτική διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα, με τον αριθμό των δειγμάτων που υποβλήθηκαν, τη θέση και το μέγεθος των δειγμάτων και τις επικουρικές εξετάσεις που απαιτούνται για την ορθή αξιολόγηση του δείγματος.

Στην ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ - για την διαφανή ποσοτικοποίηση και τιμολόγηση του φόρτου τεχνολογικής και διαγνωστικής εργασίας - εφαρμόζουμε μεθοδολογία που βασίζεται στην κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των δειγμάτων κατά Επίπεδα, στα πρότυπα της Αμερικανικής Current Procedural Terminology (CPT).

Η μεθοδολογία αυτή προτάθηκε το 2010 και εγκρίθηκε το 2012 από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.) - μετά από σχετική εισήγηση της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής; - στα πλαίσια της κοστολόγησης όλων των ιατρικών πράξεων που εκτελούνται στην Ελλάδα (βλ. Ελληνική Ονοματολογία Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων [ΕΛΟΚΙΠ]) http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/articles/ken-eswteriko/713-kwdikopoihseis [4.3.2 Κωδικοί Ιατρικών Πράξεων Ομάδα Ε3 Παθολογική Ανατομική γενετική]

Η παραπάνω μεθοδολογία θεωρείται ότι απεικονίζει με ικανοποιητική ακρίβεια την πολυπλοκότητα του κάθε περιστατικού που υποβάλλεται για μελέτη στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, προκειμένου αυτό να κατηγοριοποιηθεί και στη συνέχεια να τιμολογηθεί.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 • Η χρέωση συναρτάται άμεσα με την κωδικοποίηση
 • Μονάδα χρέωσης είναι το ΔΕΙΓΜΑ [specimen]
 • ΔΕΙΓΜΑ: Κάθε ιστός(οι) που προσκομίζεται(ονται) στο εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, συνοδευόμενος(οι) από κλινική παραγγελία (Πλήρες, Ενυπόγραφο, Παραπεμπτικό Σημείωμα) (παραπομπή) από την οποία προκύπτει απαίτηση για ανεξάρτητη μελέτη και κατά συνέπεια ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ διαδικασία εξέτασης και παθολογοανατομικής διάγνωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ορισμός ΔΕΙΓΜΑ να μην συγχέεται με τον ορισμό ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ [case] (Το περιστατικό μπορεί να απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα δείγματα και ειδικές εξετάσεις και χρησιμοποιείται κατά την τήρηση των αρχείων).

Κωδικοί Κανονικής Ιστολογικής Εξέτασης
 • Βασικοί Κωδικοί: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι, ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI, ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII, ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV, ΕΠΙΠΕΔΟ V, ΕΠΙΠΕΔΟ VI: Κανονική ιστολογική εξέταση επί τομών H&E. Στη χρέωση συμπεριλαμβάνεται η καταχώρηση στο πρωτόκολλο, η εργαστηριακή προπαρασκευή του υλικού, η Μακροσκοπική και Μικροσκοπική εξέταση η σύνταξη του πορίσματος και η τήρηση του Αρχειακού Υλικού.
Ανάλυση
 • Κωδικός ΕΠΙΠΕΔΟ Ι: Αφορά Μακροσκοπική εξέταση μόνον. Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η διάγνωση μπορεί να τεθεί χωρίς να απαιτηθεί εργαστηριακή προπαρασκευή και μικροσκοπική εξέταση.
 • Κωδικός ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI: Αφορά εργαστηριακή προπαρασκευή και Μακροσκοπική και Μικροσκοπική εξέταση η οποία πιστοποιεί μόνον την ιστολογική προέλευση του δείγματος και την απουσία νόσου.
 • Κωδικοί ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII, ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV, ΕΠΙΠΕΔΟ V, ΕΠΙΠΕΔΟ VI: Αφορούν Μακροσκοπική και Μικροσκοπική εξέταση με αυξανόμενες απαιτήσεις σε εργαστηριακή προπαρασκευή του υλικού και ιατρικό διαγνωστικό έργο.
 • Κωδικοί Ταχείας Βιοψίας (Διεγχειρητικής Συμβουλευτικής Γνώμης)
  • Κωδικοί ΤΒ1 (η πρώτη ταχεία βιοψία), ΤΒ2 (έκαστη επόμενη ταχεία βιοψία) Αφορούν Μακροσκοπική και Μικροσκοπική εξέταση επί κατεψυγμένων τομών. Η χρέωση εξαρτάται από τον αριθμό των ταχειών βιοψιών που θα ζητηθούν από τον χειρουργό. Χρεώνονται ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ στους Κωδικούς (Επίπεδα) Κανονικής Ιστολογικής Εξέτασης
  Κωδικοί Ειδικών (Επικουρικών) Τεχνικών
  • Κωδικοί ΑΦΑ (αφαλάτωση), ΙΣΤΟ (ιστοχημεία), ΑΝ1, ΑΝ2, ΑΝ3 (Κοστολογικά διαβαθμισμένη κατηγοριοποίηση ανοσοϊστοχημικών δεικτών), ΑΝΜ (Ημιποσοτική μορφομετρική ανάλυση «πακέτου» ανοσοϊστοχημείας Μαστού που απαρτίζεται από Her2, ER, PR, Ki67). Αφορούν διενέργεια ειδικών τεχνικών, χωρίς ή με συνοδό ιατρικό έργο. Χρεώνονται ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ στους Κωδικούς (Επίπεδα) Κανονικής Ιστολογικής Εξέτασης
  Κωδικοί Τροποποιητές

  (Διαφοροποιούν την χρέωση της Κανονικής Ιστολογικής Εξέτασης)

  • Κωδικός ΠΔ (Πρόσθετο Δοχείο) Ορισμός: Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις βιοψιών όπου για το ίδιο περιστατικό, την ίδια ημέρα αποστέλλονται περισσότεροι των δύο (2) περιεκτών (δοχεία) δειγμάτων. Παράδειγμα: Βιοψίες γαστρεντερικού από ξεχωριστές ανατομικές θέσεις
  • Κωδικός ΜΔ (Εξαιρετικά μεγάλο δείγμα) Ορισμός: Μεγαλύτερη τεχνολογική και/ή διαγνωστική επιβάρυνση από την απαιτούμενη για τον αποδιδόμενο κωδικό κανονικής ιστολογικής εξέτασης. Αφορά χειρουργικά δείγματα (όχι βιοψίες) για τα οποία η μελέτη απαιτεί την παρασκευή περισσότερων από δεκαεπτά (17) κύβων (blocks) παραφίνης. Παράδειγμα: Εκτεταμένες Πνευμονεκτομές, Ριζικές προστατεκτομές, Παγκρεατο12δακτυλεκτομή (Whipple) κλπ