Διασφάλιση Ποιότητας

ΕΣΥΔ

Πολιτική της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών της με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και με συμμόρφωση στο πρότυπο Διαπίστευσης του Εργαστηρίου και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες έχοντας επιτύχει την ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ των υπηρεσιών της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (Αριθμός Πιστοποιητικού 971)

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ συμμετέχει σε σχήματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου (EQA) των LABQUALITY Φινλανδίας www.labquality.fi για την τεχνική και την διαγνωστική επάρκεια και UKNEQAS www.ukneqas.org.uk (φορέα που ελέγχει και τα εργαστήρια του ΕΣΥ της Ηνωμένου Βασιλείου) για τις εξειδικευμένες τεχνικές ανοσοϊστοχημείας.

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ εφαρμόζει διαδικασίες Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου μέσα από την αξιολόγηση Κρίσιμων Δεικτών Ποιότητας και Επίδοσης

Οι Ιατροί είναι όλοι κάτοχοι του Τίτλου Ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής, και εγγεγραμμένοι στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και σε άλλους σχετικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Οι επιστήμονες Βιολόγοι της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ είναι κάτοχοι του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τίτλου και όλοι οι Τεχνολόγοι και Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων εποπτεύονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση ποιότητας ή το σύστημα διαχείρισής μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Διοικητικό Διευθυντή του Εργαστηρίου στο +30 2311 241864.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15189