Δανεισμός Διαγνωστικού Υλικού από την ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Το αρχειακό υλικό που τηρεί η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ και συγκεκριμένα αυτό των κύβων παραφίνης και αντικειμενοφόρων πλακιδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • τη λήψη 2ης Γνώμης από άλλον παθολογοανατόμο/εργαστήριο.
 • την διενέργεια περαιτέρω εξειδικευμένων εξετάσεων

Για την προστασία τόσο του ασθενούς όσο και του παθολογοανατόμου που έθεσε την πρώτη διάγνωση η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ακολουθεί συγκεκριμένη - διεθνώς τηρούμενη- διαδικασία κατά τον Δανεισμό του Αρχειακού Υλικού

Διαδικασία Δανεισμού Αρχειακού Υλικού από την ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

 • Ο ασθενής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο ιατρός επικοινωνεί με την ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προκειμένου να την ενημερώσει για το αίτημα δανεισμού του υλικού
 • Η ενημέρωση για το αίτημα δανεισμού προηγείται κατά δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προκειμένου να ανακτηθεί το υλικό από το αρχείο.
 • Κατά την προσέλευση για την παραλαβή του διαγνωστικού υλικού ο ασθενής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του φέρει μαζί το έντυπο ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συμπληρωμένο με τα απαραίτητα δημογραφικά και στοιχεία επικοινωνίας.
 • Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ συμπληρώνει τις ενδεδειγμένες πληροφορίες που αφορούν το διαγνωστικό υλικό επί του εντύπου.
 • Ο ασθενής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υπογράφουν το έντυπο δανεισμού και παραλαμβάνουν το διαγνωστικό υλικό.
 • Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ κρατάει και αρχειοθετεί αντίγραφο του έντυπου δανεισμού ως απόδειξη εξαγωγής του υλικού από το αρχείο της.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Εφόσον το διαγνωστικό υλικό είναι επαρκές η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ θα παραδώσει αντιπροσωπευτικό μέρος ή αντίγραφα του υλικού.
 • Εφόσον το διαγνωστικό υλικό είναι περιορισμένο η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ θα παραδώσει το σύνολο του πρωτότυπου υλικού. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη της συντήρησης του διαγνωστικού υλικού μεταφέρεται στον παραλήπτη.
 • Στην περίπτωση παραλαβής του πρωτότυπου υλικού - για την ασφάλεια του ασθενούς - συνιστάται το υλικό αυτό να επιστραφεί στο αρχείο της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ μετα την ολοκλήρωση της επανεκτίμησης του.
 • Για την ασφάλεια του ασθενούς και την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας είναι σκόπιμη η ενημέρωση της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ για το αποτέλεσμα της Συμβουλευτικής (2ης) Γνώμης του άλλου εργαστηρίου/παθολογοανατόμου.